Adatvédelem

A nyugimunka.hu adatvédelmi nyilatkozata:

A www.nyugimunka.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 16/A.; Cégjegyzékszám 05-02-001401; a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Weboldal keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatásokat a felhasználók (a továbbiakban: Érintettek) abban az esetben vehetik igénybe, ha elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit. Ezzel kapcsolatban a regisztráció során nyilatkozhatnak, az ide vonatkozó checkbox bejelölésével.

 

I. Jogszabályok

Az Adatkezelő a weboldal keretén belül végzett szolgáltatás nyújtása során a felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (a továbbiakban: Info tv.)

 

II. Általános adatkezelési elvek

 1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet.
 2. A Weboldal a Dexef Kft. tulajdonában lévő szerveren üzemel. A Dexef Kft. az Érintettek személyes adatait nem kezeli, és adatfeldolgozást sem végez. Kizárólag tárhelyet biztosít, és ezen keresztül szolgáltatja az adatok biztonságos tárolásához szükséges technikai hátteret.
 3. Az adatkezelés célja, hogy az Érintettek regisztrációja során megadott személyes adatokat Adatkezelő az általa fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban (a továbbiakban: „Adatbázis”) elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa olyan harmadik személyek felé, akik az adatbázist munkaerő-keresés céljából használják (a továbbiakban: „Címzettek”).
 4. Az adatkezelés jogalapja az, hogy felhasználók a regisztráció során tevőlegesen hozzájárulnak ahhoz, hogy fenti cél érdekében az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje, feldolgozza, és a Címzettek részére továbbítsa.
 5. A Weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.
 6. A regisztráció során felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő az Adatbázisban elhelyezze, kezelje (összegyűjtse, tárolja, rendszerezze, felhasználja, törölje), feldolgozza, majd továbbítsa a Címzettek felé. A regisztráció során Adatkezelő csak olyan személyes adatot kér a felhasználóktól, mely szolgáltatásai céljának megvalósulásához szükséges.

  a) A regisztráció során minimálisan kötelezően megadandó adatok az alábbiak: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, és felhasználó neme.
  b) Opcionálisan megadható adatok: születési dátum, végzettség, állampolgárság, tartózkodási hely, fő foglalkozás, valamint az ezen területen szerzett szakmai tapasztalat, egyéb foglalkozás, valamint az ezen egyéb területen szerzett szakmai tapasztalat, nyelvtudás.
  c) Egyéb feltölthető dokumentumok: fénykép, önéletrajz, motivációs levél, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok is feltölthetők.
 7. Az Érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő nem vállal olyan kötelezettséget, hogy a felhasználó számára állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít azzal, hogy a személyes adatokat az Adatbázisba illeszti.
 8. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít a felhasználó számára semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal kapcsolatosan.
 9. Az Érintett hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztassa a regisztráció során megadott, illetve az önéletrajzában szereplő kompetenciáinak megfelelő állásajánlatokról.
 10. Az Érintett hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címére az Adatkezelő a szolgáltatásairól, a felhasználás újdonságairól tájékoztatót küldjön.
 11. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő szellemi alkotása.
 12. Az Adatkezelő által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI., a szerzői jogról szóló törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
 13. Adatbiztonság: A személyes adatok biztonságát az Adatkezelő - a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást, értesíti az érintett(ek)et, és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

 

III. Felelősség

 1. A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében az Érintettet terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak, az aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt a végzettségére, szakmai tapasztalataira vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag. Az Érintett tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek az Érintett által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el. Az Érintett tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a valótlanul, pontatlanul vagy hiányosan megadott személyes adatokból kifolyólag keletkeztek.
 2. Az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelő okkal feltételezi, vagy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, vagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, az Adatkezelőnek jogában áll az elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból minden ellenszolgáltatás nélkül eltávolítani.
 3. Az Adatkezelő az Érintettek által, a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott információkért a felelősséget kizárja, ha és amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy:
  a) Az Érintett más természetes személy személyes adatait adja meg, és ezzel jogszabályt, vagy harmadik természetes személy jogait sérti,
  b) Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás keretein belül nyilvánosan vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy
  c) jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit megszegte.
  Az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket a jogi felelősségre vonás érdekében, illetve károkozás esetén kár megtérítése érdekében.
 4. Az érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel a személyes adatoknak a Címzettek által történő semmilyen olyan felhasználásáért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal, illetve a felhasználó által adott hozzájárulással. Az Adatkezelő nem felelős annak biztosításáért, hogy a Címzettek a Személyes Adatokat bizalmasan kezelik.
 5. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Adatkezelő kizárja.

IV. Joggyakorlás, jogorvoslat

 1. Az Érintett Jogai
  a) Az Érintett bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről. Kérésére Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja.
  b) Az Érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot Adatkezelő köteles helyesbíteni.
  c) Az Érintett személyes adatainak törlését, amennyiben:
  a személyes adatok kezelése jogellenes,
  hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, azt bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
  d) Az Érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben:
  Az Érintett vitatja, adatainak helyességét. Ez esetben az adatkorlátozás arra az időre vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a kérdéses adatok pontosságát,
  Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatainak törlését.
  Már nincs szükség az Érintett személyes adataira az adatkezeléshez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéshez, vagy jogai érvényesítéséhez
  e) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben azokat az Adatkezelő jogos érdek címén (pl. közvetlen üzletszerzés) kezeli. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
  A Megrendelő a fenti jogokat info@nyugimunka.hu címre küldött emailen keresztül gyakorolhatja.
 2. Jogorvoslati lehetőségek:
  a) Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  b) Az Érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu

IV. Online technológiákkal kapcsolatos adatkezelés

 1. ’Cookie’-k (sütik) használata. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor Adatkezelő automatikusan kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfile-okat helyez el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Adatkezelőhöz került adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Felhasználó a számítógép böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha Adatkezelő adatfile-t kíván elhelyezni a számítógépén, vagy a cookie-k küldését meg is tilthatja.
 2. A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Adatkezelő kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile személyes azonosításra nem alkalmasak, azonban egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező naplóállományokat Adatkezelő 90 napig tárolja. Az IP-címeket Adatkezelő semmilyen más olyan adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A Weboldalon elérhető internetes szolgáltatás, vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat!
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.
Információk:
Az Adatkezelő minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Weboldalon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az Adatkezelő önállóan sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül, az Érintett által nyújtott információkért. Fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Weboldalt, vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért, amennyiben azt felé nem jelezték.
A Weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés az Érintett saját felelőssége. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
Az Adatkezelőnek nem áll módjában felelősséget vállalni azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal-, vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Weboldalról más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azon oldalakon, az Érintett által közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve azok biztonságáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog

A Weboldal, és az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Adatkezelő kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Adatkezelő fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Adatkezelő minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.